Ogłoszenie o przetargu wraz z zaproszeniem do składania ofert

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DOTYCZACE PRZETARGU NA:
„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno- Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”.

KZZG w Polsce informuje, że wydłuża do 28.06.2019r. do godz. 14:00 czas na składnie ofert w przetargu:
„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-546, Regon 271887496-00028, tel. 32 210 73 54, adres e-mail gwarek@gwarek.info, zwana dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg i zaprasza do złożenia oferty
na realizację zamówienia pn.:

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”.

SIWZ

Załączniki:

 1. Załączniki nr 1-6;
 2. Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis zamówienia.
 3. Załącznik nr 8 – Wzór Umowy
 4. Załącznik nr 3 do Umowy
 5. Załącznik nr 9 - Migracja

Termin składania ofert do 24.06.2019r.


Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-546, Regon 271887496-00028, tel. 32 210 73 54, adres e-mail gwarek@gwarek.info, zwana dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg i zaprasza do złożenia oferty
na realizację zamówienia pn.:

„Modernizacja loggii i renowacja elewacji budynku Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek", ul. Uzdrowiskowa 51, Goczałkowice-Zdrój (43-230)”

I. Tryb przeprowadzenia zamówienia i wybrane informacje o postępowaniu.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza odpowiednie stosowanie w postępowaniu przetargowym wybranych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.), z modyfikacjami wynikającymi z zapisów przewidzianych w Zaproszeniu do składania ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia o przetargu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, a także odwołania przetargu i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
 5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 9. Zamawiający zorganizuje negocjacje dla kilku Wykonawców, których oferty otrzymały największą ilość punktów i nie podlegają odrzuceniu.
 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  a) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Zaproszeniu do składania ofert,
  b) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w drodze negocjacji.

II. Wizja lokalna

 1. W celu należytego oszacowania i wykonania zamówienia Zamawiający organizuje wizję lokalną obiektu, która odbędzie się w dniu 04.06.2019 o godz. 10:00. Miejsce zbiórki – wejście główne do budynku wysokiego Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 51.
 2. Udział w wizji lokalnej jest warunkiem niezbędnym do złożenia oferty.
  Warunek ten nie dotyczy wykonawców, którzy brali już udział w wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego w ramach poprzednio ogłoszonego, a nierozstrzygniętego przetargu na realizację zamówienia „Modernizacja loggii i renowacja elewacji budynku Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek", ul. Uzdrowiskowa 51, Goczałkowice-Zdrój (43-230).”
 3. Oferta od Wykonawcy, który nie brał udziału w wizji lokalnej zostanie odrzucona.
 4. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie drugiej wizji lokalnej w innym terminie, jeżeli wystąpi takie zainteresowanie ze strony Wykonawców. Ewentualny termin dodatkowej wizji zostanie podany na stronie internetowej www.gwarek.info Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić e-mailem na adres gwarek@gwarek.info
 5. Wykonawca uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z udziałem w przetargu, pod groźbą zapłaty kary umownej w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania poufności, co nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z jego udziałem w przetargu mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty oraz realizacji umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Wykonawca podczas wizji lokalnej, o której mowa w pkt 1 – 3 zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. Odmowa podpisania zobowiązania jest równoznaczna z wykluczeniem z udziału w przetargu.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest modernizacja loggii i renowacja elewacji budynku Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III Zaproszenia do składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert; termin związania ofertą.

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój pok. 115 do dnia 25.06.2019. do godz. 12:00.
 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1, zostaną zwrócone Wykonawcom.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.06.2019. o godz. 14:00.
 4. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach naruszonych, a naruszenie to nie będzie zalakowane lub w inny sposób zabezpieczone przed możliwością zapoznania się z jej treścią, będą traktowane jako odtajnione i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 5. Termin związania ofertą: 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
 6. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu, dokumenty i oświadczenia, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w Zaproszeniu do składania ofert.

VI. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z postępowaniem, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej i faksu (nie dotyczy złożenia oferty, która powinna zostać złożona w formie pisemnej).
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania wiadomości e-mail osobną wiadomością, w której treści znajdować się będzie stwierdzenie otrzymania i przeczytania wiadomości.
 4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gwarek.info
 5. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania zawarty został w Zaproszeniu do składania ofert.

VII. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. Barbara Duc, e-mail bduc@gwarek.info, tel.: 695 555 853;
 2. Piotr Kurdziej, e-mail pkurdziej@gwarek.info, tel.: 661 956 970;

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Załączniki do Zaproszenia,
 3. Załącznik nr 6 Wzór Umowy,
 4. Wzór gwarancji,
 5. Opis Projektu wykonawczego
 6. Rysunki do Projektu Wykonawczego,
 7. Przedmiar - modernizacja logii,
 8. Przedmiar - elewacji północnej,
 9. Oszacowanie kosztów - modernizacja logii,
 10. Oszacowanie kosztów - renowacja elewacji.

Goczałkowice-Zdrój, dnia 22.05.2019